Stavební vývoj po roce 1989

V roce 1992 opustila armáda objekt zámku. Po jejím odchodu se stal zámek městským brownfieldem (Brownfields je urbanistický termín označující opuštěné či nevyužívané území, které je oproti zeleným plochám postiženo vlivem předchozího využívání (ekologická a jiná rizika, a které vyžaduje zvláštní péči při jeho regeneraci). Mezi areály brownfields patří právě i opuštěné historické a vojenské areály) zatíženým jejím působením. Město Pacov začalo usilovat o převedení zámku do svého vlastnictví. Dne 6. 5 .1997 získalo město Pacov zámek na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví. Stavební práce v objektu byly zahájeny na konci 90. let. Postupně bylo zpracováno několik projektových dokumentací, přičemž každá řešila úpravy dílčí části objektu.

Rok 1996

V celém objektu zámku byla provedena chemická sanace dřevěných konstrukcí krovu a zdiva, oprava střechy a výměna krytiny (bobrovky), oprava pseudogotických komínů, demontáž nefunkčních komínů, oprava štítu a vikýřů s osazením oken a oprava krovu a statické zajištění 2. patra se zaspárováním trhlin. Práce byly provedeny společností JAS Pelhřimov, spol. s r.o. a celkové náklady činily 1 600 tis. Kč.

Rok 1997–1998

Historická budova v areálu zámku v severním nádvoří byla zrekonstruována a díky tomu vznikly dvě bytové jednotky za účelem zřízení bytů pro správce. Dále došlo k demolici nevhodné novodobé přístavby v severní části historického areálu zámku a k rekonstrukci porušené nefunkční dešťové kanalizace v historickém areálu zámku a výstavbě nové jednotné kanalizační přípojky k nově rekonstruovanému objektu v severní části historického areálu zámku. Práce byly provedeny společností AGOS stavební a.s. Pelhřimov.
Celkové náklady činily 5 000 tis. Kč.

Rok 1998–2000

V roce 1998 bylo započato s opravou fasády kostela sv. Václava – proběhla I. etapa, kdy došlo k odvlhčení a sanačním úpravám. Celkové náklady činily 1 227 tis. Kč, vlastní zdroje města činily 614 tis. Kč a dotace z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón byla ve výši 613 tis. Kč.

V jižním křídle a v jižní části západního křídla (v 1.NP a ve 2.NP) byly provedeny částečné úpravy pro Městskou knihovnu Pacov. Celkové náklady činily 1 871 tis. Kč. Práce byly provedeny společností JAS Pelhřimov, spol. s r.o.

Rok 2001

Ve východní části jižního křídla v 1. NP došlo díky stavebním úpravám ke vzniku kluboven pro zájmové organizace. Součástí stavby byla i výstavba nových rozvodů vody, elektro, topení a kanalizace. Celkové náklady činily 1 688 tis. Kč. Práce byly provedeny společností JAS Pelhřimov, spol. s r.o.

Dále v tomto roce došlo k překládce střešní krytiny, chemickému ošetření stávajících krovů a zbourání nadstřešních částí komínů na hospodářských budovách v areálu zámku. Práce provedla společnost JAS Pelhřimov, spol. s r.o. Celkové náklady činily cca 250 tis. Kč.
Opět pokračovaly práce na knihovně. Celkové náklady v tomto roce činily 1 316 tis. Kč.

Rok 2002–2003

V tomto období byly provedeny stavební úpravy a přístavba stávajícího severního křídla a části západního křídla, která slouží jako administrativní budova pro městský úřad Pacov. Celkové náklady činily 22 378 tis. Kč. (17 000 tis. Kč činila dotace a 5 378 tis. Kč vlastní zdroje města) Práce byly provedeny společností JAS Pelhřimov, spol. s r.o.

Pokračovaly práce na knihovně. Celkové náklady za toto období činily 3 620 tis. Kč.

Rok 2003–2004

Kostel sv. Václava – došlo k opravě vnitřních a vnějších omítek včetně odstranění narušených částí. Byly provedeny sanační omítky s nátěrem v bílém odstínu, vnitřní a venkovní omítky byly natřeny v odstínu stávajících barev.
V roce 2004 opět pokračovaly práce na knihovně a to v hodnotě 900 tis. Kč.

Rok 2006

Zhruba od poloviny roku 2006 začalo město Pacov intenzivně řešit další možnosti stavebních úprav a využití zámku a hledat finanční možnosti a dotační prostředky.

Rok 2007

V kostele sv. Václava došlo díky prostředkům z Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových zón k rekonstrukci schodiště v celkové hodnotě 470 tis. Kč (235 tis. Kč činila dotace a 235 tis. Kč vlastní zdroje města).

Rok 2008

V letech 2008–2009 město Pacov díky dotačním prostředkům z Ministerstva pro místní rozvoj ČR zrealizovalo stavební úpravy bývalé vojenské haly a opravu oplocení bývalého vojenského dvora nacházejícího se za zámkem směrem k zámeckému parku. Podrobnosti jsou uvedeny na samostatném informačním panelu.

Rok 2009

V roce 2009 byla dále díky dotačním prostředkům z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón provedena sanace a odvlhčení obvodového zdiva kostela Sv. Václava. Celkové náklady byly 1 000 tis. Kč (vlastní zdroje města 500 tis. Kč, dotace 500 tis. Kč). Práce provedla společnost STATUS stavební a.s.

V tomto období opět probíhaly práce na knihovně, celkové náklady činily 2 374 tis. Kč. Práce provedla společnost STATUS stavební a.s.
V roce 2009 byla díky dotačním prostředkům poskytnutým z Evropské unie prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod zahájena rozsáhlá rekonstrukce jižního a západního křídla zámku a nádvoří. Podrobnosti jsou uvedeny na samostatném informačním panelu.
V letech 2009–2010 město Pacov díky dotačním prostředkům z Ministerstva pro místní rozvoj ČR zrealizovalo stavební úpravy hospodářských objektů v severovýchodní části areálu zámku a novou kamennou dlažbu na severním nádvoří zámku. Podrobnosti jsou uvedeny na samostatném informačním panelu.

Rok 2010

Díky dotačním prostředkům z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón byla dokončena oprava fasády věže kostela Sv. Václava. Celkové náklady na akci byly 1 090 tis. Kč (vlastní zdroje města 664 tis. Kč, dotace 426 tis. Kč). Práce provedla společnost STATUS stavební a.s.

Rok 2011

Díky dotačním prostředkům z Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových zón byla dokončena oprava průčelí fasády kostela Sv. Václava. Celkové náklady činily 720 tis. Kč (vlastní zdroje města 365 tis. Kč, dotace 355 tis. Kč). Práce provedla společnost STATUS stavební a.s.

Díky dotačním prostředkům ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Via rustica o.s. byla provedena úprava plochy veřejného prostoru nad bunkrem, který se nachází mezi horním nádvořím a zámeckým parkem. Podrobnosti jsou uvedeny ve vitrínách.

Díky dotačním prostředkům ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Via rustica o.s. byla provedena výměna dlažby v kostele Sv. Václava. Nevhodná velkoformátová dlažba byla nahrazena cihelnou pálenou dlažbou. Celkové náklady činily 700 tis. Kč (vlastní zdroje města 305 tis. Kč, dotace 395 tis. Kč). Práce provedla společnost STATUS stavební a.s.
Díky dotačním prostředkům z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v současné době probíhá revitalizace bývalého vojenského autoparku nacházejícího se naproti zámku nad farou. Podrobnosti jsou uvedeny na samostatném informačním panelu.
V tomto roce byla díky dotačním prostředkům poskytnutým z Evropské unie prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dokončena rozsáhlá rekonstrukce jižního a západního křídla zámku a nádvoří. Nově zrekonstruované prostory byly díky těmto dotačním prostředkům vybaveny nábytkem, osvětlením a audiovizuální technikou.

Od roku 1996 do dnešního dne bylo investováno do zámku a jeho areálu celkem cca 136 926 tis. Kč z toho dotace činily 84 473 tis. Kč a vlastní zdroje města Pacov činily 52 453 tis. Kč.