Kontaktinformationen

Antonín Sova – Stadtmuseum in Pacov

Adresse:

Stadtplatz Svobody 1 (Schloss) (Karte)
395 01 Pacov

Tel.: (420) 565 455 105, (420) 565 455 106


E-mail: muzeum@mestopacov.cz