Zámek Pacov – Stavební úpravy bývalé vojenské haly a oprava oplocení bývalého vojenského dvora

Zámecká zahrada

Popis stavby:

Bývalá vojenská hala (hala JUZO) a bývalý vojenský dvůr se nachází za zámkem směrem k zámeckému parku, celý prostor je oplocený. Po odchodu armády připadly tyto prostory městu Pacov. Protože tyto prostory byly značně zchátralé, započalo město Pacov v roce 2008 s jejich obnovou. Tato akce byla členěna na tři samostatné objekty a to:Bývalá vojenská hala
Vojenská hala byla postavena armádou ve 20. století ze železobetonových prefabrikátů systému JUZO. Urbanistické ani architektonické řešení stavby se nezměnilo – byla provedena pouze její oprava a úprava sociálního zařízení beze změny stávajícího využití.

Oplocení a zpevněné plochy
V rámci tohoto objektu byla provedena úprava celého oplocení, přičemž v části došlo kromě změny materiálového řešení také ke změně trasy. V severní části byla zachována stávající opěrná zeď, která vyrovnává výškový rozdíl mezi ulicí Starodvorskou a sníženou úrovní bývalého vojenského areálu. Oplocení z betonových desek vystupující nad úroveň Starodvorské ulice bylo demontováno a nahrazeno zděnou zdí zakončenou pálenými taškami (bobrovkami). Nová zeď je omítnutá, její spodní partie je provedena jako režné kamenné zdivo obdobným způsobem a ze stejného materiálu, jako dochované zbytky původní ohradní zdi na jižní straně parku. Ve zbývající části trasy došlo k demontáži oplocení bývalého vojenského areálu a k jeho náhradě za ocelový plot bez podezdívky.

V prostoru bývalého vojenského dvora došlo též k odstranění stávající zpevněné plochy z betonu, betonových panelů a plochy se živičným povrchem včetně podkladních vrstev. Terén byl vyrovnán zeminou s vrchní vrstvou humusu a oset trávou.

Zastřešení stávajícího schodiště
V části oplocení navazující na zámek u vstupu do zázemí bývalé vinárny byla původní zeď ubourána a vzniklý prostor byl zakryt plochou střechou. Konstrukce zastřešení byla odlehčena výplní z ocelových rámů.

Investor:
Město Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Zhotovitel:
E+J CZECH, spol. s r.o., Dolní 1477/6, 140 00 Praha 4, IČ: 25168576

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Program dotace:
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Celkové náklady vč. DPH: 10 702 462,-Kč
Vlastní zdroje vč. DPH: 2 702 462,- Kč
Dotace vč. DPH: 8 000 000,- Kč

Zahájení stavby: 15.10. 2008
Dokončení stavby: 31.5. 2009

Stavební úpravy bývalé vojenské haly a oprava oplocení bývalého vojenského dvoraStavební úpravy bývalé vojenské haly a oprava oplocení bývalého vojenského dvora