Revitalizace bývalého vojenského autoparku – využití pro školky, spolky a veřejnost

Popis stavby:

Bývalý vojenský autopark se nachází naproti zámku nad farou. Předmětem revitalizace tohoto prostoru je provedení demolice stávajících vojenských budov včetně sanace ekologické zátěže (znečištění ropnými látkami), revitalizace – ozelenění ploch a oprava oplocení. Jedná se zejména o opravu stávající ohradní zdi, výměnu vjezdových vrat, odstranění menších novodobých staveb zřízených armádou a demontáž panelové plochy. V části autoparku bude část plochy po demontáži panelů zadlážděna žulovou dlažbou 10×10cm a bude využívána jako parkoviště. Zbývající část plochy bude zatravněná. V ploše je navržena okružní mlatová cesta doplněná mobiliářem (lavičky a odpadkové koše). Podél východní strany bude zřízeno dětské hřiště.

V rámci akce budou provedeny zejména následující práce:

  • demolice všech 3 stávajících budov a dále betonové plochy u stanice PHM, nájezdových ramp u severního vjezdu a části poškozené ohradní zdi v severní části na okraji zříceného úseku. Součástí bouracích prací bude rovněž demontáž všech silničních panelů a demontáž stávajících vrat. Před demontáží panelů je nutné ověřit míru znečištění podloží ropnými látkami pod zpevněnou plochou,
  • dojde k pokácení 3 mladších lip. Veškerá náletová zeleň uvnitř dvora bude odstraněna včetně kořenů, aby bylo možné plochu urovnat a osít trávou,
  • v severní části areálu bude provedeno snížení nadezděné části zdi na původní úroveň. Snížení ohradní zdi bude provedeno rovněž na východní straně areálu odbouráním poškozené koruny zdiva. Stávající nesoudržné omítky budou odstraněny včetně proškrábání spár. Budou provedeny lokální opravy zdi včetně došíbrování spár a zajištění a vyrovnání koruny zdiva na východní straně,
  • v severní části ohradní zdi bude stávající provizorní dřevěný plot nahrazen novým plotem ocelovým. Dále budou nahrazena stávající plechová vrata v obou vjezdech do autoparku. Severní vjezd bude zrušen a nahrazen pouze oplocením. Jižní vjezd bude zachován, ale vrata budou užší a budou doplněna plotovými poli. Součástí osazení plotu bude oprava podezdívky,
  • část plochy areálu bude zpevněna novou kamennou dlažbou, která bude ze žulových kostek 10×10cm,
  • bude instalováno veřejné osvětlení a trvalé dopravní značení,
  • pro odvodnění zpevněné plochy bude provedena nová kanalizace. V ploše parkoviště budou umístěny 2 uliční vpusti napojené na nové potrubí vedené do odlučovače ropných látek,
  • bude provedena rekonstrukce stávající vodovodní přípojky a umístěna nová vodoměrná šachta,
  • stávající svahy po obvodu dvora budou po odstranění náletové zeleně doplněny hlínou a dorovnány, v celé ploše budou ohumusovány a osety trávou. V ploše po odstraněných panelech bude doplněna hlína a ornice v celkové tloušťce 50 cm a plocha bude oseta trávou.


V zatravněné ploše bude provedena mlatová cesta s příčným sklonem 2%. Podél cesty budou umístěny lavičky a odpadkové koše. Na východním okraji plochy bude zřízeno dětské hřiště.

Investor:
Město Pacov,náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec, IČ: 46679120

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Program dotace:
Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů

Celkové náklady vč. DPH: 10 138 844,- Kč
Vlastní zdroje vč. DPH: 2 534 711,- Kč
Dotace vč. DPH: 7 604 133,- Kč

Zahájení stavby: 15.9. 2011
Dokončení stavby: 31.12. 2011