Památky a zajímavosti v Pacově

Barokní klášterní kostel sv. Václava

Barokní klášterní kostel sv. Václava
Vystavěn byl v roce 1719 karmelitánským řádovým architektem Martinem Wittwerem. Při velkém požáru města roku 1727 spolu s klášterem vyhořel, následně obnoven a slavnostně vysvěcen v roce 1732. Po zrušení karmelu roku 1787 byl objekt využíván k náboženským účelům až po 160 letech Církví čsl. husitskou (1947 – 1974), v mezidobí kostel sloužil jako skladiště a reprezentační prostory; v roce 1906 se zde konal závěrečný banket mezinárodních motocyklových závodů na Pacovském okruhu. Na průčelí znak Myslíka z Hyršova a barokní sochy sv. Terezie a sv. Jana z Kříže, sv. Václava (uprostřed), sv. Jáchyma a sv. Anny, nejvýše umístěna Panna Marie s Ježíškem a klečící andělé. Působivý interiér kostela hostí v letním období výstavy výtvarného umění.

Pomník básníka Antonína Sovy

Pomník básníka Antonína Sovy
Pomník stojící před jižním křídlem zámku vytvořil sochař Jan Vítězslav Dušek.

Kostel sv. Archanděla Michaela

Kostel sv. Archanděla Michaela
Počátky kostela sv. Michaela spadají do 13. století. Podobu mu vtiskla zejména přestavba v druhé polovině 14. století. Na samém počátku 16. století byl plochostropý kostel zaklenut do podoby dvoulodí, uprostřed podpíraného a vycházejícího z osmibokého pilíře a nároží koutové věže. Na stěně věže se dochoval náčrt zaklenutí. Kostel byl společně využíván katolíky i utrakvisty, o čemž svědčí zřízení a nadání kaple Božího těla a jedinečné reliéfy na vnějších opěrácích na jižní straně chrámu. Spatřujeme na nich postavy s kalichem a křížem, sv. Václava, erb tehdejší vrchnosti (Malovcové z Pacova) a spodobnění řemeslníků a stavebníků. V 16. století byla vložena kruchta, později přibyla sakristie a vstupní předsíň. Věž poškozená požáry v 18. století. byla dostavěna až v 70. letech 19. století. Malby na kruchtě s výjevy ze Starého a Nového zákona z 16. století. Mobiliář je převážně barokní. Historicky významný je náhrobní kámen Hrona z Pacova z doby okolo roku 1300 a dřevěný epitaf Zikmunda Myslíka z Hyršova z roku 1666. Na jižní a východní zdi osazeno dalších 16 náhrobků z 16. – 18. století. Vnější oprava byla dokončena v roce 1997. Při rekonstrukci bylo naznačeno do omítky presbytáře původní iluzivní gotické kvádrování.

Městská památková zóna

Městská památková zóna v Pacově
Městská památková zóna v Pacově byla vyhlášena v roce 1990 pro svůj středověký, historický původ a množství stavebních a kulturních památek. S dalšími stavbami tvoří urbanistický celek. Zóna je tvořena širším centrem města včetně zámku s parkem a dále zahrnuje bývalá předměstí.


Historická zástavba náměstí Svobody: Radnice čp. 320, moderní budova postavená v letech 1921 – 1923, vedle škola čp. 321 z roku 1881, původně v novorenesančním stylu, po opravě v roce 2012 s historizující fasádou. Na severní straně náměstí fara čp. 2, na počátku 17. století tzv. dolejší zámek, barokní stavba z 18. století, upravená novogoticky v 19. století.

V horní části náměstí za kostelem pomník obětí světových válek od K. Gabriela.

Pamětní desky: čp. 75 – prof. Ferdinand Pakosta (historik, zakladatel muzea); čp. 77 motocyklový závodník Eduard Nikodém; čp. 79 – Josef Zitterwald (zakladatel záložny); čp. 80 – MUDr. Václav Plaček (lékař – lidumil, spisovatel); čp. 169 – MUDr. Josef Hamerník (lékař, univerzitní profesor); čp. 167 – v ulici jižním směrem od náměstí – Jan Autengruber (akademický malíř).

Pískovcová socha sv. Václava na náměstí

Pískovcová socha sv. Václava na náměstí
Pískovcová socha sv. Václava stojí na soklu, který je po stranách zdobený reliéfy patronů země české, sv. Ludmily, sv. Anežky, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Dílo Z. Vondráčka z Hořic z roku 1906. Socha byla postavena z prostředků nadace založené předčasně zesnulým JUC. Antonínem Třeským. Na podzim roku 2012 skulpturu zrestauroval MgA. Jan Vodáček.


Pomník obětem válek (1914–1918, 1939–1945)

Pomník obětem válek
Pomník padlým z 1. světové války z roku 1923, autorem je sochař a grafik Karel Gabriel. Po roce 1945 byl pomník doplněn o jména padlých a umučených v 2. světové válce. (na rohu náměstí Svobody a Karmelitánské ulice).Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny
Barokní objekt z let 1701 – 1703, současná podoba je výsledkem úpravy provedené v druhé polovině 18. století. Podnět ke stavbě dal zázračný léčivý pramen, údajně zde byly i lázně. Kaple má zevně osmiboký, uvnitř kruhový půdorys. Kopuli zdobí malby, např. pohled na Pacov. Oltář rokokový z poloviny 18. století. Vnější omítky včetně střešní krytiny byly opraveny v roce 1989, sluneční hodiny jsou dílem ak. mal. Petra Hampla.


Hřbitovní kostel sv. Barbory

Hřbitovní kostel sv. Barbory
Původně hřbitovní osmiboká kaple přestavěná a podstatně rozšířená hraběnkou Johanou Eusebií Barborou ze Žďáru v letech 1681 – 1682. Hlavní oltář barokní s obrazem sv. Barbory, ochranitelkou ve smrtelném nebezpečí a jmenovkyní patronky. K původnímu vybavení patří kazatelna, varhany asi z poloviny 18. stol. Vně na severní straně náhrobky z let 1818 – 1840.


Barokní selské domy

Barokní selské domy
Spálená ulice je významnou součástí městské památkové zóny. Nachází se zde lidové stavby, z nichž některé jsou zapsány jako nemovité kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek. Jedná se o hospodářské usedlosti s dobou vzniku v 18. století s barokními štíty a klasicistními fasádami.


Pacovské parky

Pacovské parky
Zámecký park a park Antonína Sovy nabízejí klidové zelené plochy vhodné k procházkám a odpočinku. V parku Antonína Sovy byl roku 1934 vztyčen kamenný pomník, ve kterém je uložena urna s básníkovým popelem. V zámeckém parku stojí rozkošatělý památný strom habr, jehož stáří se odhaduje na 170 let. Výška stromu 8 m, obvod 33 m.


Vojenský hřbitov

Těsně po skončení 2. světové války byl u Pacova zřízen vojenský zajatecký tábor, který čítal údajně asi 40 000 osob. Na hřbitově odpočívá 284 německých vojáků, příčinou úmrtí byla epidemie tyfu. Lágr byl vyklizen v srpnu 1945. Pohřební areál se nachází v lese u silnice z Pacova do Eše; na příslušnou odbočku upozorňuje cedule.


15. poledník

Pacovem prochází 15 stupeň východní délky, který je nultým poledníkem pásma středoevropského času. Na východ a na západ od tohoto poledníku vznikají podstatné odchylky času místního od času středoevropského. Město Pacov má místní čas naprosto shodný s časem středoevropským. Východní hranice ČR má rozdíl více jak 15 minut minus, Ašský výběžek naopak 11,5 minuty plus. 15 stupeň východní délky prochází středem pacovského hřbitova k sídlišti Za Branou.


Pacov a motorismus

Pacov a motorismus
V Pacově se konaly v roce 1906 první mezinárodní motocyklové závody na území Rakouska – Uherska. Vždy třetí, červnový víkend se zde konají závody historických motocyklů. V jarních měsících se setkávají motokrosoví jezdci v areálu Pacovský Propad na závodu seriálu mistrovství České republiky v motokrosu.


Výdejní automat na pramenitou stražišťskou vodu

Výdejní automat na pramenitou stražišťskou vodu
Město na městské tržnici v Hronově ulici zřídilo výdejní automat na stolní vodu. Voda z prameniště na vrchu Stražiště splňuje požadavky na pitnou vodu pro kojence. Cena vody 1 litr/1 Kč.

Mléčný automat

Mléčný automat se nachází v prostorách farmy Selekta, u silnice směr Pošná. Automat je v provozu 24 hodin denně.

https://www.farmaselektapacov.cz/mlecnyautomat.html